WŁAŚCICIEL WITRYNY

Właścicielem Witryny jest firma  Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000086070.

OPERATOR WITRYNY

Operatorem witryny jest firma OSI ADAM OZAIST, z siedzibą w Ustroniu ul. Grabowa 51, 43-450 Ustroń.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na poniższe Warunki, prosimy nie korzystać z witryny. Firma Hasbro może zmienić niniejsze Warunki w dowolnej chwili.

Ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów

Niniejsza witryna jest chroniona prawem autorskim. Firma Hasbro Inc. oraz/lub jej jednostki zależne („Hasbro”) udzielają użytkownikowi licencji na wszelkie materiały tekstowe lub graficzne kopiowane, drukowane lub pobierane przez użytkownika do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem, że użytkownik nie dokona zmian, ani nie usunie informacji o prawach autorskich, znakach handlowych, ani też innych informacji zastrzeżonych.
Hasbro udziela licencji na oprogramowanie pobierane z witryny, oprogramowanie wraz z wszelkimi plikami oraz obrazami zawartymi lub wytworzonymi przez oprogramowanie, wraz z załączonymi danymi (łącznie zwanymi „Oprogramowaniem”) do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego. Hasbro nie przenosi tytułu własności ani też praw własności intelektualnej do Oprogramowania, lecz zachowuje pełny tytuł własności do Oprogramowania, a także prawo własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, dokonywać ponownej dystrybucji lub reprodukcji Oprogramowania, ani też dekompilować, odtwarzać kod źródłowy, dezasemblować lub w inny sposób przetwarzać Oprogramowanie do postaci zrozumiałej dla człowieka (powyższe zdanie nie obowiązuje w zakresie, w jakim obowiązujące prawo krajowe zapewnia niewyłączne prawa do podejmowania działań, których zdanie to dotyczy). Wszelkie znaki handlowe i loga stanowią własność firmy Hasbro lub jej licencjodawców. Zabrania się użytkownikowi jakiegokolwiek kopiowania lub korzystania z takich znaków lub logo.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności; Prognozy

Firma Hasbro może każdorazowo wprowadzić zmiany, przenieść, usunąć lub też dodać treść do niniejszej witryny.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE W AKTUALNEJ POSTACI („AS IS”), BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA HASBRO NIE GWARANTUJE ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE CO DO ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH CECH.

Hasbro nie jest zobowiązane ani nie prowadzi polityki aktualizacji informacji lub raportów znajdujących się na niniejszej witrynie i tym samym, nie należy polegać na takich informacjach lub raportach jako materiałach aktualnych na dzień korzystania z witryny. Ponadto, dowolne fragmenty materiałów dostępnych na niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy pisarskie. Zastrzega się możliwość każdorazowego wprowadzenia zmian do materiałów dostępnych na niniejszej witrynie, programowania oraz produktów opisanych na niniejszej witrynie, bez wcześniejszego powiadomienia.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, HASBRO WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, CHOĆ NIE TYLKO, DOTYCZĄCE DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. HASBRO NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH NA WITRYNIE. HASBRO NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI NIE GWARANTUJE USUNIĘCIA WAD, ANI TEŻ, ŻE MATERIAŁY, WITRYNA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY TE MATERIAŁY BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, UŻYTKOWNIK (A NIE HASBRO) PONOSI CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I POPRAWEK.W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU, W TYM, CHOĆ NIE TYLKO, W RAZIE ZANIEDBANIA, HASBRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POBRANYCH MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI HASBRO LUB PRZEDSTAWICIELE SPÓŁKI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HASBRO WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I POWÓDZTWA (UMOWNE LUB INNE) NIE PRZEKROCZY EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE HASBRO, ZA PRODUKTY NABYTE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE WYKLUCZAĆ MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, A TAKŻE POWYŻSZYCH

OGRANICZEŃ GWARANCJI, TAK WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Łącza do innych witryn

Hasbro nie udziela żadnych gwarancji co do treści pozostałych witryn, do których użytkownik może uzyskać dostęp z niniejszej witryny. Uzyskując dostęp do witryny nieobsługiwanej przez Hasbro, należy pamiętać, że jest to witryna niezależna od Hasbro, oraz, że firma Hasbro nie kontroluje treści na takiej witrynie. Łączne do witryny nieobsługiwanej przez Hasbro nie oznacza, że Hasbro popiera lub przyjmuje odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej witryny.

Dane zamieszczane przez użytkowników

Jeśli osoba przeglądająca dokument na niniejszej witrynie przekaże firmie Hasbro informacje obejmujące opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne informacje dotyczące witryny lub treści dowolnego elementu, informacje takie uważa się za informacje nie objęte obowiązkiem poufności. Tym samym, firma Hasbro nie jest w żaden sposób zobowiązana do zapewnienia poufności takich informacji. Ponadto, Hasbro może kopiować, korzystać, udostępniać, zamieszczać, przedstawiać, przesyłać, odtwarzać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje na rzecz osób trzecich bez żadnych ograniczeń oraz zezwalać osobom trzecim na takie same działania. Ponadto, Hasbro może korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnych celach, w tym, choć nie tylko, w celu opracowania, utworzenia i wprowadzenia na rynek produktów lub innych materiałów zawierających takie informacje. Postanowienia niniejszego ustępu nie odnoszą się danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej), które są objęte Oświadczeniem dot. prywatności – patrz niżej.

Zważywszy na starania podejmowane przez Hasbro w celu poprawy i rozwoju produktów oraz odpowiedzi na uwagi użytkowników, użytkownik zobowiązuje się przenieść takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki na Hasbro bez wynagrodzenia. Użytkownik zobowiązuje się podpisać wszelkie dokumenty stosownie wymagane przez Hasbro w związku z potwierdzeniem tytułu własności Hasbro i nieograniczonego prawa do korzystania z takich pomysłów, koncepcji, know-how i technik.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszaną treść i komentarze. Użytkownik zobowiązuje się, że komentarze zgłaszane przez użytkownika na witrynie: (i) nie będą naruszać praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków handlowych, prywatności lub innych praw osobistych i majątkowych; (ii) nie będą oszczercze ani nie będą zawierać oszczerczych treści, ani też treści niezgodnych z prawem, obelżywych lub nieprzyzwoitych, ani też nie będą przedstawiać tajemnic handlowych stron trzecich; oraz (iii) nie będą dyskredytować produktów ani usług stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać danych osobowych (za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika) w wiadomościach elektronicznych przesyłanych innym użytkownikom lub w wiadomościach zamieszczanych przez użytkownika na witrynie.

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje do chwili jej rozwiązania przez użytkownika lub Hasbro. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili zaprzestając korzystania z witryny, pod warunkiem, że wszystkie poprzednie przypadki korzystania z witryny będą podlegać postanowieniom niniejszej Umowy. Hasbro może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili, bez wypowiedzenia, i tym samym zablokować użytkownikowi dostęp do witryny, wedle wyłącznego uznania Hasbro oraz z dowolnego powodu, w tym nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy przez użytkownika. W chwili rozwiązania niniejszej Umowy przez użytkownika lub Hasbro, użytkownik niezwłocznie zniszczy wszelkie materiały pobrane z witryny, a także kopie takich materiałów, sporządzone na mocy niniejszej.Umowy lub  w inny sposób.

Oświadczenie dotyczące prywatności www.nerfcup.pl

1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Witryny www.nerfcup.pl jest Adam Ozaist, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSI Adam Ozaist z siedzibą w Ustroniu (43-450) ul. Grabowa 51 działającym na zlecenie firmy  Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby – przykładem jest lista drużyn
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www